top of page

Dětská skupina v Monetě: prvotní nedůvěru vystřídala spokojenost dětí i rodičů

V pražské centrále banky Moneta funguje necelý půlrok dětská skupina. Co předcházelo jejímu zřízení, jak náročný proces realizace takového zařízení představuje a jaké další nástroje podpory návratu rodičů do zaměstnání banka chystá? Nejen o tom jsme si povídali s šéfkou HR tuzemské finanční společnosti Klárou Escobar.


FinŽeny Téma měsíce: Klára Escobar - Moneta, dětská skupina

Projekt #FinŽeny startuje nový obsahový blok, v rámci nějž se podrobněji zaměří na palčivá témata světa žen ve financích. Každý měsíc bude věnován jednomu tématu - začínáme daní z mateřství.

Jedním z pilířů zaměstnanecké politiky Monety je podpora rodičů mezi zaměstnanci. Jaké konkrétní kroky si pod tím můžeme představit?

Na jaře roku 2020 vznikl poradní orgán představenstva MON FAIR, kde podpora rodičů v Monetě je jedním z pěti pilířů. Pro naše rodiče na mateřské či rodičovské dovolené máme vytvořenou platformu umožňující zůstat ve spojení a sdílet novinky o tom, co se v Monetě děje. Současně poskytuje prostor pro online školení či koučování.


Konkrétním krokem, za kterým stojí MON FAIR, jsou finanční příspěvky rodičům, kteří se po mateřské nebo rodičovské dovolené vracejí do práce. Podporu v podobě odstupňovaného finančního příspěvku poskytujeme od ledna 2021. Finanční příspěvek máme odstupňován podle věku dítěte, čím nižší věk dítěte při návratu, tím vyšší finanční příspěvek, v rozmezí od 10 tisíc do 60 tisíc korun za rok. V roce 2023 tento příspěvek obdrželo 145 našich zaměstnanců.


Jako jeden z mála zaměstnavatelů Moneta prokázala svou podporu rodičům i přesvědčivým činem - založením dětské skupiny, která funguje od listopadu loňského roku. Byl to výsledek "tlaku zdola", tedy poptávky mezi zaměstnanci, nebo přišla iniciativa shora?

Iniciativa vzešla z platformy MON FAIR, a to na základě zpětné vazby od našich zaměstnanců. Záměr vytvořit dětskou skupinu jsme však diskutovali s vedením naší banky již v roce 2021, kdy představenstvo v prvním kroku podpořilo rodiče výše zmíněnými finančními příspěvky. Bez potřebné podpory ze strany generálního ředitele Tomáše Spurného by však tento projekt zůstal na papíře a investice by nemohla být realizována. 


Realizace trvala deset měsíců. Co představovalo nejtěžší překážku, kterou jste museli překonat?

Přestože jsme měli základ pro vytvoření dětské skupiny a tím byly téměř nevyužívané prostory multifunkční místnosti, museli jsme je přestavět do podoby, jež splňuje hygienické požadavky a nároky požární ochrany. Což znamenalo významné stavební zásahy a následně tedy i rekolaudaci těchto prostor.  


Dětská skupina byla zřízena v pražské centrále. Počítáte s podobnými zařízeními i v dalších větších městech?

Abychom byli schopni nabídnout stejné služby i zaměstnancům po celé České republice, začali jsme spolupráci s dětskou skupinou Elánek nejprve v Ostravě a plánujeme tuto spolupráci rozšířit i do dalších lokalit. Naší základní snahou je vytváření předpokladů pro možnost návratu rodičů, primárně matek do pracovního prostředí, a tak jim umožnit sladění pracovního a osobního života. 


Jak novinku přijali zaměstnanci? A mění se nějak jejich odezva postupem času?

Se zaměstnanci jsme komunikovali plánované spuštění dětské skupiny již po schválení záměru. Reakce byly velmi pozitivní. Co nás však překvapilo, byl moment závazného přihlášení dětí, kde jsme zaznamenali spíše menší zájem ze strany zaměstnanců. S odstupem času mohu říct, že šlo pravděpodobně o opatrnost ze strany rodičů a možná i počáteční nedůvěru, zda ke spuštění dojde a jak bude dětská skupina fungovat. Proto jsme uspořádali několik schůzek, aby rodiče viděli, jak probíhají stavební práce. Také jsme zorganizovali několik setkání s provozovatelem dětské skupiny, kde měli rodiče možnost ptát se na cokoliv, co je zajímalo k provozu, programu či stravování dětí a jejich adaptaci na nové prostředí.  


Přizpůsobuje se provoz dětské skupiny potřebám zaměstnanců/rodičů, nebo je tomu naopak?

Provoz dětské skupiny má svůj školní řád stejný jako mateřská školka, stejně jako má vzdělávací program. Tato pravidla máme od začátku jasně nastavená a rodičům jsme je komunikovali na již zmíněných pravidelných schůzkách. 


Chod dětské skupiny zajišťuje externí dodavatel. Nakolik složité bylo jeho hledání?

Hledání nebylo těžké, protože jsme oslovili externího provozovatele na základě doporučení a osobní zkušenosti členky MON FAIR Lindy Kavanové, Senior manažerky vztahů s investory, která je právě garantkou pilíře podpory rodičů. Zvolili jsme provozovatele, který má bohaté zkušenostmi s vedením mateřské školky a dětských skupin. A výběr se nám podařil, což nám potvrzují nejen rodiče, ale i spokojenost a úsměvy na tvářích dětí v naší dětské skupině MOTÝLCI. 


FinŽeny Téma měsíce: Klára Escobar - Moneta, dětská skupina

Dá se naznačit, v jakém řádu se pohybuje prvotní investice do úpravy prostor pro zřízení dětské skupiny?

Investice byla poměrně vysoká, a to i přesto, že dané prostory již dříve byly upraveny tak, aby v nich mohli rodiče trávit čas se svými dětmi. 


Bude provoz dětské skupiny do budoucna, tedy až se plně projeví přínos dřívějšího návratu rodičů do práce, pro Monetu položkou nákladovou, nebo výnosovou? 

Na provoz dětské skupiny Moneta přispívá pouze tím, že platí za prostory nájemné. Rodiče pak platí dle docházky dětí školné a stravu. 


Každopádně to, že máme v Monetě dětskou skupinu, je pro nás jednoznačně konkurenční výhodou, jednak pro rodiče navracející se zpět do práce, jednak pro ty stávající zaměstnance, jejichž děti dosáhnou věku, kdy mohou dětskou skupinu využít, tedy od 18 měsíců do 6 let. 


Existuje nějaký další typ pobídky pro rychlejší návrat zaměstnanců na rodičovské dovolené, o jehož zavedení Moneta přemýšlí?

Již nyní nabízíme zkrácené úvazky při návratu z mateřské či rodičovské dovolené a chceme se zaměřit na to, že zkrácené úvazky budeme nabízet ještě ve větší míře v naší pobočkové síti. 


Máte vy osobně vyhlédnutý nějaký další nástroj, třeba ze zahraničí, o němž si myslíte, že by hodně prospěl snížení "mateřské daně"?

V zahraničí můžeme čerpat mnoho inspirací, například velmi často citovaný skandinávský model. Každopádně si myslím, že nástroje máme i u nás, jen je dostatečně nevyužíváme. Na základě naší zkušenosti se spuštěním dětské skupiny jsme si ověřili, jak finančně a administrativně náročný to je proces. Prostor pro zlepšení ze strany státní správy tedy vidím právě ve zjednodušení přípravné fáze před spuštěním dětské skupiny a zrychlení vyplácení dotací, jež jsou propláceny provozovali zpětně až po několika měsících. 


Související články:

Комментарии


bottom of page